Դեղեր — Hov-Bakh
+374 98 93 06 98 hov-bakh@mail.ru

Դեղեր

Դեղային ազգային քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից մեկը դեղերի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության ապահովումն է:
Ներկայում, չնայած դեղագործական շուկայում դեղերի լայն տեսականու առկայությանը, նույնիսկ զարգացած երկրները հաճախ ի վիճակի չեն բնակչությանն ապահովել բոլոր անհրաժեշտ դեղերով: Ուստի աշխարհի շատ երկրներում արդյունավետ բուժօգնություն ապահովելու նպատակով կյանքի է կոչվել սահմանափակ թվով` հիմնական դեղերի գաղափարախոսությունը:
Հիմնական են այն դեղերը, որոնք առողջության պահպանման գործում բավարարում են բնակչության մեծամասնության պահանջները և ցանկացած դեպքում պետք է առկա լինեն բավարար քանակով, համապատասխան դեղաձևերով ու դեղաչափերով: Դեռևս 1977թ.-ին ԱՀԿ-ը, ընդլայնելով դեղագործական ոլորտում իր գործունեությունը, այն կենտրոնացրեց հիմնական դեղերի հայեցակարգի վրա` ստեղծելով հիմնական դեղերի առաջին մոդելային ցանկը, իսկ այսօր արդեն այս գաղափարախոսությունը լայնորեն տարածվել է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում (շուրջ 160):
Հիմնական դեղերի ազգային ցանկը մշակվում է ԱՀԿ-ի երաշխավորությունների և հիմնական դեղերի մոդելային ցանկի հիման վրա: Ազգային ցանկերի ստեղծմանն իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերում երկրների առաջատար մասնագետները:
Հիմնական դեղերի ցանկը կազմելիս հաշվի են առնվում`
• դեղերի արդյունավետությունը և անվտանգությունը,
• դեղերի մատչելիությունը` ծախսարդյունավետությունը,
• հանրապետությունում հիվանդացության և մահացության ցուցանիշը,
• առավել տարածված հիվանդությունների կառուցվածքը,
• տնտեսական, ժառանգական և ժողովրդագրական տվյալները,
• առողջապահական կազմակերպությունների կառուցվածքը,
• առողջապահության համակարգի մասնագետների պատրաստվածության մակարդակն ու փորձը:
Ցանկում դեղերը նշվում են միջազգային (ջեներիկ) անվանումներով:
Հիմնական դեղերի մեծամասնությունը պարունակում է միայն մեկ ակտիվ նյութ, այսինքն` դրանք միաբաղադրատարր դեղեր են: Բազմաբաղադրատարր դեղերը թույլատրելի են միայն այն դեպքերում, երբ կոնկրետ համակցված դեղը բուժական արդյունավետության և անվտանգության ցուցանիշով հավաստիորեն գերազանցում է միաբաղադրատարր դեղին:
Հիմնական դեղերի հայեցակարգը ամենևին չի բացառում այլ դեղերի կիրառման հնարավորությունը, պարզապես մասնագետների և կառավարության ուշադրությունը սևեռում է հատկապես այդ դեղերի վրա` պետական ֆինանսական միջոցներն ուղղորդելով բնակչությանն այդ դեղերով ապահովելու կողմը:
Հիմնական դեղերի ցանկը կիրառվում է հետևյալ գործընթացներում.
1. բուժման օպտիմալ սխեմաների մշակում: ՀԴՑ-ը և բուժման օպտիմալ սխեմաները սերտ փոխկապված են: Շատ երկրներում բուժման օպտիմալ սխեմաներն են հիմնական դեղերի ցանկի ձևավորման հիմքը,
2. պետության կողմից բնակչությանն անվճար տրվող դեղերի գնում: Դեղերի կենտրոնացված գնումները, որոնք տեղի են ունենում մրցութային կարգով (տենդերներ), հիմնականում կատարվում են հիմնական դեղերի ցանկի շրջանակներում,
3. մարդասիրական օգնության կառավարում: Մարդասիրական օգնության ճանապարհով դեղերի ստացման համար պատվերներ կազմելիս հիմք է ընդունվում հիմնական դեղերի ցանկը,
4. պետության կողմից փոխհատուցվող դեղերի ցանկի ստեղծում: Ամբուլատորային պայմաններում անվճար կամ զեղչով բուժումը իրականացվում է հատկապես այդ ցանկի շրջանակներում:

Հիմնական դեղերի գաղափարախոսության արմատավորման կարևորագույն լծակներից մեկն է «Ազգային դեղամատյանը», որն իր մեջ ամփոփում է հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկված բոլոր դեղերի դեղաբանական, բուժական համառոտ բնութագիրը:
ՀՀ «Դեղերի մասին» օրենքի պահանջների համաձայն երկիրը պետք է մշտապես ապահովված լինի հիմնական ցանկի դեղերով: Ուստի հիմնական դեղերի գրանցումն առաջնային է:
Հիմնական դեղերի հայեցակարգի ներդրումը էապես կնպաստի հանրապետությունում բուժման որակի բարձրացմանը և առողջապահության համար առանձնացված բյուջետային միջոցների արդյունավետ օգտագործմանը:
Հայաստանում հիմնական դեղերի առաջին ցանկը հաստատվել է 1994թ.-ին: Այն պարբերաբար վերանայվում է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿ I.ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐ 1. Ընդհանուր անզգայացնողներ, թթվածին 1) Շնչառման դեղեր ա.Ազոտի ենթօքսիդ Nitrous Oxide գազ շնչառման բ.Թթվածին Oxygen գազ շնչառման գ.Հալոթան Halothane լուծույթ շնչառման դ.Իզոֆլուրան Isoflurane հեղուկ շնչառման 2) Ներարկման դեղեր ա.Կետամին Ketamine լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ բ.Պրոպոֆոլ Propofol լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ գ.Թիոպենտալ Thiopental դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.5 գ, 1.0 գ դ.Ֆենտանիլ Fentanyl լուծույթ ներարկման, 0.005% 2. Տեղային անզգայացնողներ 1)Բուպիվակային Bupivacaine լուծույթ ներարկման, 0.5% 2)Լիդոկային Lidocaine լուծույթ ներարկման, 1%, 2% դեղաձևեր տեղային կիրառման, 2-4 % 3)Էֆեդրին Ephedrine լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ 3.Պրեմեդիկացիայի (նախադեղատոգորման) դեղեր 1)Ատրոպին Atropine լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ 2)Միդազոլամ Midazolam լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման 2մգ/մլ, դեղահատ, 7.5մգ, 15մգ 3)Մորֆին Morphine լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ 2 4)Դիազեպամ Diazepam լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ II. ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ, ՏԵՆԴԱՄԱՐԻՉ, ՈՉՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՀՈԴԱՏԱՊԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ, ՌևՄԱՏԱՅԻՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՁԵՎԱՓՈԽԻՉՆԵՐ 4. Ոչ ափիոնային, ցավազերծող, տենդամարիչ, ոչստերոիդային, հակաբորբոքային դեղեր 1)Ացետիլսալիցիլաթթու Acetylsalicylic acid դեղահատ, 100 մգ — 500 մգ, մոմիկ, 50 մգ – 150 մգ 2)
Դիկլոֆենակ Diclofenac դեղահատ կամ դեղապատիճ, 25 մգ – 100 մգ, լուծույթ ներարկման, 25 մգ/մլ դոնդող, 1%, 5% 3)Իբուպրոֆեն Ibuprofen դեղահատ, 200 մգ, 400 մգ, ներքին ընդունման լուծույթ, 200 մգ/5 մլ 4)Պարացետամոլ Paracetamol դեղահատ, 100 մգ – 500 մգ մոմիկ, 100 մգ ներքին ընդունման լուծույթ, 125 մգ/5 մլ
5.Այլընտրանքային 1)Կետոպրոֆեն Ketoprofen դեղահատ կամ դեղապատիճ 50 մգ – 200 մգ, դոնդող, 25մգ/մլ
6. Ափիոնային ցավազերծիչներ 1)Թրիմեպերիդին Trimeperidine լուծույթ ներարկման, 2% 2)Մորֆին Morphine լուծույթ ներարկման, 10 մգ/մլ, դեղահատ, 10 մգ 3)Կոդեին Codeine դեղահատ, 30 մգ
7. Հակահոդատապային դեղեր 1)Ալոպուրինոլ Allopurinol դեղահատ, 100 մգ 2)Կոլխիցին Colchicine դեղահատ, 500 մկգ
8. Ռևմատային բարդությունների ժամանակ կիրառվող ձևափոխիչներ 1)Քլորոքվին Chloroquine դեղահատ, 250 մգ 2)Ազաթիոպրին Azathioprine դեղահատ, 50 մգ 3)Մեթոտրեքսատ Methotrexate դեղահատ, 2,5 մգ 4)Պենիցիլամին Penicillamine դեղապատիճ կամ դեղահատ, 250 մգ 3 5)Սուլֆասալազին Sulfasalazine դեղահատ, 500 մգ 6)Հիդրօքսիքլորոքվին Hydroxychloroquine դեղահատ, 200 մգ III.ԱԼԵՐԳԻԱՅԻ, ԱՆԱՖԻԼԱՔՍԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ
9.Դեքսամեթազոն Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4 մգ/ մլ
10.Դիֆենհիդրամին Diphenhydramine դեղահատ, 50 մգ, 100 մգ, լուծույթ ներարկման, 1%
11.Էպինեֆրին (ադրենալին) Epinephrine (adrenaline) լուծույթ ներարկման, 1 մգ/մլ
12.Լորատադին Loratadine դեղահատ, 10 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման 1մգ/մլ
13.Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone դեղափոշի ներարկման, 100 մգ 14.
Պրեդնիզոլոն Prednisolone դեղահատ, 5 մգ, 25 մգ IV. ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ ԵՎ
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ
15. Ոչ հատկորոշիչ 1)Ակտիվացված ածուխ Charcoal, Activated դեղափոշի , դեղահատ
16.Հատկորոշիչ 1)Ատրոպին Atropine լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ 2)Ացետիլցիստեին Acetylcysteine լուծույթ ներարկման, 100 մգ/մլ, ներքին ընդունման լուծույթ, 10%, 20% 3)Կալցիումի գլյուկոնատ Calcium gluconate լուծույթ ներարկման, 100 մգ/ մլ 4)Մեթիլթիոնինի քլորիդ (մեթիլեն կապույտ) Methylthioninium Chloride (methylene blue) լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ 5)Նալoքսոն Naloxone լուծույթ ներարկման, 400 մկգ 6)Նատրիումի թիոսուլֆատ Sodium Thiosulfate լուծույթ ներարկման, 30 % V. ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
17.Դիազեպամ Diazepam լուծույթ ներարկման, 5 մգ/ մլ դեղահատ, 5 մգ, 10 մգ
18.Կարբամազեպին Carbamazepine դեղահատ, 100 մգ, 200 մգ
19.Լորազեպամ Lorazepam դեղահատ, 1 մգ 4
20.Մագնեզիումի սուլֆատ Magnesium sulfate լուծույթ ներարկման, 20 %, 25 %
21.Վալպրոյաթթու Valproic acid դեղահատ, 300 մգ, 500 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման 200մգ/5մլ
22.Ֆենիտոյին Phenytoin դեղապատիճ կամ դեղահատ, 117 մգ
23.Ֆենոբարբիտալ Phenobarbital ներարկման լուծույթ, 200մգ/մլ դեղահատ, 15 մգ — 100 մգ
24.Էթոսուքսիմիդ Ethosuximide դեղապատիճ, 250 մգ VI.
ՀԱԿԱՎԱՐԱԿԱՅԻՆ
25. Որդամուղ դեղեր 1)Աղիքային որդամուղներ ա.Ալբենդազոլ Albendazole դեղահատ, 400 մգ բ.Լևամիզոլ Levamisole դեղահատ, 50 մգ, 150 մգ գ.Մեբենդազոլ Mebendazole դեղահատ, 100 մգ, 500 մգ դ.Պիրանտել Pyrantel դեղահատ, 250 մգ, ներքին ընդունման լուծույթ, 50 մգ/ մլ ե .Պրազիքվանտել Praziquantel դեղահատ, 150 մգ, 600 մգ զ.Նիկլոսամիդ Niclosamide դեղահատ, 500մգ
26. Հակամանրէային դեղեր 1)Բետա -լակտամային դեղեր ա .Ամպիցիլին Ampicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1 գ բ .Ամօքսիցիլին Amoxicillin դեղապատիճ, 250 մգ, 500 մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125 մգ/5մլ, 250մգ/5մլ գ .Ամօքսիցիլին +քլավուլանաթթու Amoxicillin + Clavulanic acid դեղահատ, (500 մգ + 125 մգ), դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, (125մգ+31.25 մգ)/5 մլ, (250մգ+62.5 մգ)/5 մլ դ .Բենզաթին բենզիլպենիցիլին Benzathine Benzylpenicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1.2 մլն ՄՄ, 2.4 մլն ՄՄ բենզիլպենիցիլին ե .Բենզիլպենիցիլինի աղեր Benzylpenicillin salts դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1 մլն ՄՄ – 5 մլն ՄՄ 5 զ .Ցեֆալեքսին Cefalexin դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125 մգ/5մլ, 250մգ/5մլ է .Ցեֆազոլին Cefazolin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.5 գ, 1 գ, 2 գ ը .Ցեֆիքսիմ Cefixime դեղահատ, 400 մգ թ.Ցեֆտրիաքսոն Ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250 մգ, 1 գ ժ .Կլօքսացիլին Cloxacillin դեղապատիճ, 500 մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125 մգ/5մլ ժա .Պրոկային բենզիլպենիցիլին Procaine Benzylpenicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1 գ, 3 գ ժբ .Ֆենօքսիմեթիլ պենիցիլին Phenoxymethylpenicillin դեղահատ, 250 մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 250 մգ / 5մլ ժգ .Իմիպենեմ+ ցիլաստատին Imipenem + cilastatin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ+500 մգ ժդ .Ցեֆոտաքսիմ Cefotaxime դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1000մգ ժե .Ցեֆտազիդիմ Ceftazidime դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1 գ 2) Այլ հակամանրէային դեղեր ա .Ազիթրոմիցին Azithromycin դեղապատիճ, 250մգ, 500 մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 100 մգ/ 5մլ, 200 մգ/ 5մլ բ .Գենտամիցին Gentamicin լուծույթ ներարկման, 10մգ/ մլ, 40 մգ/ մլ գ . Դ oքսիցիկլին Doxycycline դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100 մգ դ .Մետրոնիդազոլ Metronidazole դեղահատ, 200 մգ – 500 մգ լուծույթ ներարկման, 0.5%, մոմիկ, 500 մգ, 1 գ, լուծույթ ներքին ընդունման, 200 մգ/5մլ(բենզոատ) ե .Նիտրոֆուրանտոյին Nitrofurantoin դեղահատ, 100 մգ զ.Կլարիթրոմիցին Clarithromycin դեղահատ, 250 մգ, 500 մգ 6 է .Սպեկտինոմիցին Spectinomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2 գ ը .Սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole + trimethoprim դեղահատ, 100 մգ + 20 մգ, 400 մգ + 80 մգ, 800 մգ+160 մգ լուծույթ ներքին ընդունման,( 200 մգ + 40 մգ)/
5 մլ թ .Տրիմեթոպրիմ Trimethoprim դեղահատ, 100 մգ, 200 մգ
ժա .Ցիպրոֆլօքսացին Ciprofloxacin դեղահատ,
250 մգ, լուծույթ ներարկման, 2 մգ/մլ ժբ .Քլորամֆենիկոլ Chloramphenicol դեղապատիճ կամ դեղահատ, 250 մգ Ժգ .Կլինդամիցին Clindamycin դեղապատիճ, 150 մգ լուծույթ ներարկման, 150 մգ/մլ Ժդ .Վանկոմիցին Vancomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250 մգ
3)Այլընտրանքային
ա.Լևոֆլօքսացին Levofloxacin դեղահատ, 250 մգ – 500 մգ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 500 մգ/100 մլ
բ .Ցեֆեպիմ Cefepime դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ – 2000 գ գ
.Ցեֆուրօքսիմ Cefuroxim դեղահատ, 250 մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 750 մգ դ .
Դորիպենեմ Doripenem դեղափոշի կաթիլաներարկման լուծույթի, 500 մգ ե .
Մերոպենեմ Meropenem դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1000 մգ 27. Հակատուբերկուլյոզային դեղեր
1)Էթամբուտոլ Ethambutol դեղահատ կամ դեղապատիճ, 100 մգ, 400 մգ
2)Իզոնիազիդ Isoniazid դեղահատ կամ դեղապատիճ, 100 մգ, 300 մգ
3)Պիրազինամիդ Pyrazinamide դեղահատ կամ դեղապատիճ, 400 մգ, 500 մգ
4)Ռիֆամպիցին Rifampicin դեղապատիճ կամ դեղահատ, 150 մգ, 300 մգ
5)Ստրեպտոմիցին Streptomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1 գ
6)Ռիֆաբուտին Rifabutin դեղապատիճ, 150մգ 7
7)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին Isoniazid + Rifampicin դեղահատ կամ դեղապատիճ, (75մգ + 150մգ), (150մգ +150մգ), (60մգ+60մգ), (30մգ + 60մգ)
8)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամիդ Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide դեղահատ կամ դեղապատիճ, (30մգ+60մգ+150մգ)
9)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամիդ+էթամբուտոլ Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide+Etambutol դեղահատ կամ դեղապատիճ, (75մգ+150մգ+400մգ+275մգ)
10)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+էթամբուտոլ Isoniazid + Rifampicin + Etambutol դեղահատ կամ դեղապատիճ, (75մգ+150մգ+275մգ) 28.Բազմադեղակայուն տուբերկուլյոզի դեպքում կիրառվող երկրորդային ընտրության դեղեր
1)Ամիկացին Amikacin դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1գ, ներարկման լուծույթ, 500 մգ/2մլ
2)Պ-ամինոսալիցիլաթթու P-aminosalicylic acid դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 4 գ, դեղահատ կամ դեղապատիճ, 500մգ
3)Կապրեոմիցին Capreomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ
4)Ցիկլոսերին Cycloserine դեղահատ կամ դեղապատիճ, 250 մգ
5)Էթիոնամիդ/Պրոթիոնամիդ Ethionamide/Prothionamide դեղահատ, 250 մգ
6)Կանամիցին Kanamycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ, ներարկման լուծույթ, 1գ/4մլ
7.Լևոֆլօքսացին Levofloxacin դեղահատ, 250 մգ, 500 մգ
29.Այլընտրանքային 1)Մոքսիֆլօքսացին Moxifloxacin դեղահատ, 400 մգ
30.Հակասնկային դեղեր
1)Գրիզեոֆուլվին Griseofulvin դեղապատիճ կամ դեղահատ, 125 մգ, 250 մգ
2)Կլոտրիմազոլ Clotrimazole նրբաքսուք հեշտոցային, 1%, 10% դեղահատ հեշտոցային, 100 մգ, 500 մգ
3)Նիստատին Nystatin դեղահատ, 100 000 ՄՄ, 500 000 ՄՄ, հեշտոցամոմ, 100 000 ՄՄ 8
4)Ֆլյուկոնազոլ Fluconazole դեղապատիճ, 50 մգ, լուծույթ ներարկման, 2 մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
5)Ամֆոտերիցին B Amphotericin B դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ
6)Ֆլյուցիտոզին Flucytosine դեղապատիճ, 250 մգ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 2.5 գ/ 250 մլ
31.Հակավիրուսային դեղեր
1)Հակահերպեսային դեղեր ա .Ացիկլովիր Aciclovir դեղահատ, 200 մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250 մգ
2)Հակառետրովիրուսային դեղեր ա .Աբակավիր Abacavir դեղահատ, 300 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 100 մգ/ 5մլ բ .Ատազանավիր Atazanavir դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100մգ, 300մգ գ .Ատազանավիր +ռիտոնավիր Atazanavir+ ritonavir դեղահատ, (150մգ+50մգ), (300մգ+100մգ) դ .Դիդանոզին Didanosine դեղապատիճ , 250մգ, 400մգ ե.Զիդովուդին Zidovudine դեղահատ, 300 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/5մլ զ .Էմտրիցիտաբին +տենոֆովիր Emtricitabine + tenofovir դեղահատ, (200մգ + 300մգ) է.Իֆավիրենց Efavirenz դեղապատիճ, 50 մգ, 200 մգ, դեղահատ, 200 մգ, 600մգ թ .Իֆավիրենց +էմտրիցիտաբին +տենոֆովիր Efavirenz + emtricitabine + tenofovir դեղահատ, (600մգ + 200մգ + 300մգ) ժ .Լամիվուդին Lamivudine դեղահատ, 150 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ ժա .Լամիվուդին +աբակավիր Lamivudine + abacavir դեղահատ, (300մգ + 600մգ) ժբ .Լամիվուդին +զիդովուդին Lamivudine + zidovudine դեղահատ, (150մգ + 300մգ) ժգ .Լամիվուդին +նևիրապին +զիդովուդին Lamivudine + nevirapine + zidovudine դեղահատ, 150մգ + 200մգ + 300մգ ժդ .Լոպինավիր +ռիտոնավիր Lopinavir + ritonavir դեղահատ կամ դեղապատիճ, (200մգ + 50մգ), լուծույթ ներքին ընդունման, 400մգ + 100մգ/5մլ 9 ժե .Նևիրապին Nevirapine դեղահատ, 200 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/5մլ ժզ .Ռիտոնավիր Ritonavir դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100 մգ Ժէ .Ստավուդին Stavudine դեղապատիճ, 30 մգ ժը .Տենոֆովիր դիսոպրոքսիլ ֆումարատ Tenofovir disoproxil fumarate դեղահատ, 300մգ 3) Այլ հակավիրուսային դեղեր ա .Ռիբավիրին Ribavirin դեղապատիճ կամ դեղահատ, 200 մգ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 100մգ/մլ բ .Արմենիկում Armenicum արմենիկում պատրաստուկի չոր խտանյութ: յոդ, կալիումի յոդիդ, լիթիումի քլորիդ, պոլիվինիլային սպիրտ, դեքստրին, նատրիումի քլորիդ 28.76մգ+43.14մգ+ 0.72մգ+10.79մգ+ 359.53մգ+32.36մգ, (40/4×10/) 32. Մակաբուծասպան դեղեր 1)Հակաամեոբային դեղեր ա .Մետրոնիդազոլ Metronidazole դեղահատ, 200 մգ – 500 մգ, լուծույթ ներարկման, 5 մգ/ մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 200 մգ/5մլ(բենզոատ) բ .Դիլօքսանիդ Diloxanide դեղահատ, 500 մգ 2)Հակալեյշմանիոզային դեղեր ա .Մեգլումին անտիմոնիատ Meglumine antimoniate լուծույթ ներարկման, 30% բ.Ամֆոտերիցին B Amphotericin B դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ գ .Պենտամիդին Pentamidine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200 մգ 3)Հակամալարիային դեղեր ա .Արտեմեթեր Artemether լուծույթ ներարկման, 80 մգ/ մլ բ.Արտեմեթեր + Լումեֆանտրին Artemether + Lumefantrine դեղահատ, 20մգ+120մգ գ.Մեֆլոքվին Mefloquine դեղահատ, 250 մգ 10 ե.Պրիմաքվին Primaquine դեղահատ, 15մգ զ.Քլորոքվին Chloroquine դեղահատ, 100մգ, 150մգ, 250մգ է.Քվինին Quinine դեղահատ, 300մգ լուծույթ ներարկման, 300 մգ/2 մլ 4)Հակապնեվմոցիստային և հակատոքսոպլազմոզային դեղեր ա.Պիրիմեթամին Pyrimethamine դեղահատ, 25մգ բ.Սուլֆամեթօքսազոլ+տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole+trimethoprim դեղահատ, (400մգ+80մգ), (100մգ+20մգ), ներքին ընդունման լուծույթ, (200մգ+40մգ)/5մլ գ.Պենտամիդին Pentamidine դեղահատ, 200մգ դ.Սուլֆադիազին Sulfadiazine դեղահատ, 500մգ VII. ՀԱԿԱՄԻԳՐԵՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 33. Սուր նոպայի բուժման համար կիրառվող դեղեր 1)Ացետիլսալիցիլաթթու Acetylsalicylic acid դեղահատ, 300 մգ — 500 մգ 2)Իբուպրոֆեն Ibuprofen դեղահատ, 200 մգ, 400 մգ 3)Պարացետամոլ Paracetamol դեղահատ, 300 մգ — 500 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 125մգ/5մլ 34. Կանխարգելման համար կիրառվող դեղեր 1)Պրոպրանոլոլ Propranolol դեղահատ, 10 մգ — 40 մգ VIII. ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ, ԻՄՈՒՆԱՃՆՇԻՉ ԵՎ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ 35.Ազաթիոպրին Azathioprine դեղահատ, 50 մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ 36.Ցիկլոսպորին Ciclosporin դեղապատիճ, 25 մգ, խտանյութ ներարկման, 50մգ/ մլ 37.Ասպարագինազ Asparaginase դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10000 ՄՄ 38.Բլեոմիցին Bleomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 15 մգ 39.Դակարբազին Dacarbazine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ 40.Դակտինոմիցին Dactinomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մկգ 41.Դաունոռուբիցին Daunorubicin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ 11 42.Դօքսոռուբիցին Doxorubicin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ, 50 մգ 43.Էտոպոզիդ Etoposide դեղապատիճ, 100 մգ լուծույթ ներարկման, 20 մգ/ մլ 44.Կալցիումի ֆոլինատ Calcium folinate դեղահատ, դեղապատիճ, 15 մգ լուծույթ ներարկման, 3 մգ/ մլ 45.Կարբոպլատին Carboplatin լուծույթ ներարկման, 150 մգ/15մլ 46.Հիդրօքսիկարբամիդ Hydroxycarbamide դեղապատիճ, 500 մգ 47.Մերկապտոպուրին Mercaptopurine դեղահատ, 50 մգ 48.Մեթոտրեքսատ Methotrexate դեղահատ, 2.5 մգ, լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ 49.Պրոկարբազին Procarbazine դեղապատիճ, 50 մգ 50.Վինբլաստին Vinblastine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 5 մգ, 10 մգ 51.Վինկրիստին Vincristine դեղափոշի ներարկման, 1մգ, 5 մգ 52.Ցիկլոֆոսֆամիդ Cyclophosphamide դեղահատ, 25 մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200 — 500 մգ 53.Ցիտարաբին Cytarabine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ, 500 մգ 54.Քլորամբուցիլ Chlorambucil դեղահատ, 2 մգ 55.Ֆլյուորոուրացիլ Fluorouracil լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ 56.Դոցետաքսել Docetaxel խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 20մգ/0.5մլ, 80մգ/2մլ 57.Պակլիտաքսել Paclitaxel խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 6մգ/մլ 58.Թիոգուանին Thioguanine դեղահատ կամ դեղապատիճ, 40մգ 59.Այլընտրանքային 1)Անաստրոզոլ Anastrosol դեղահատ, 1 մգ 2)Գեմցիտաբին Gemcitabine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200 — 1000 մգ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 100մգ/10մլ 3) Իրինոտեկան Irinotecan խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 20մգ/մլ 12 4) Էպիրուբիցին Epirubicin լուծույթ ներարկման, 20 մգ/մլ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10 մգ, 50 մգ 5) Լետրոզոլ Letrozol դեղահատ, 2.5 մգ 6) Օքսալիպլատին Oxaliplatin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ, 100 մգ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 5մգ/մլ 7) Վինորելբին Vinorelbin լուծույթ ներարկման կամ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10 մգ/ մլ 60. Հորմոններ և հակահորմոններ 1)Դեքսամեթազոն Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4 մգ/մլ 2)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ 3)Պրեդնիզոլոն Prednisolone դեղահատ, 5 մգ, 25 մգ 4)Տամօքսիֆեն Tamoxifen դեղահատ, 10 մգ, 20 մգ 5)Մեթիլպրեդնիզոլոն Methylprednisolone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 125մգ, 250մգ, 500մգ, 1000մգ ներարկման դեղակախույթ, 40մգ/մլ 61.Պալիատիվ օգնության համար դեղեր 1)Ամիտրիպտիլին Amitriptyline դեղահատ, 25մգ 2)Պրոմեթազին Promethazine լուծույթ ներարկման, 50մգ/2մլ 3)Դեքսամեթազոն Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4 մգ/ մլ, դեղահատ, 2մգ 4)Դիազեպամ Diazepam լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ 5)Ֆլուօքսետին Fluoxetine դեղապատիճ, 10մգ, 20մգ 6)Ատրոպին Atropine ներարկման լուծույթ, 1մգ/մլ 7)Իբուպրոֆեն Ibuprofen դեղահատ, 200մգ, 400մգ, 600մգ, ներքին ընդունման լուծույթ 200մգ/5մլ 8)Լակտուլոզ Lactulose ներքին ընդունման լուծույթ, 3.1-3.7 գ/5մլ 9)Միդազոլամ Midazolam ներարկման լուծույթ, 15մգ/3մլ 13 10)Մորֆին Morphine լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, դեղահատ, 10 մգ 11) Օնդանսետրոն Ondansetron լուծույթ ներարկման, 2մգ /մլ, ներքին ընդունման լուծույթ, 4մգ/5մգ դեղահատ կամ դեղապատիճ, 4մգ, 8մգ 12)Աճալ Senna դեղահատ, 300մգ IX. ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 62. Լևոդոպա + կարբիդոպա Levodopa + Carbidopa դեղահատ, 250 մգ + 25 մգ 63.Տրիհեքսիֆենիդիլ Trihexyphenidyl դեղահատ, 2 մգ X. ԱՐՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ 64. Հակասակավարյունային դեղեր 1)Երկաթ պարունակող համակցություն Ferrous contained compound դեղահատ, 100 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 10 մգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ 2)Երկաթի աղ + Ֆոլաթթու Ferrous salt + Folic acid դեղապատիճ, (50մգ+0.5մգ) 3)Ֆոլաթթու Folic acid դեղահատ, 1 մգ, 5 մգ, 4)Ցիանոկոբալամին Cyanocobalamin լուծույթ ներարկման, 200 մկգ/ մլ, 500 մկգ/ մլ 65. Մակարդելիության վրա ազդող դեղեր 1)Հեպարին նատրիում Heparin sodium լուծույթ ներարկման, 1000 ՄՄ/ մլ, 5000 ՄՄ/ մլ, 20 000 ՄՄ/ մլ 2)Ֆիտոմենադիոն Phytomenadione լուծույթ ներարկման, 1 % 3)Պրոտամինի սուլֆատ Protamine sulfate լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ 3)Վարֆարին Warfarin դեղահատ, 1 մգ, 2մգ, 5 մգ 4)Ամինակապրոնաթթու Aminocaproic acid լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ 66.Այլընտրանքային 1)Էնօքսապարին Enoxaparin լուծույթ ներարկման, 10մգ/0.1մլ 67.Այլ դեղեր հեմոգլոբինոպաթիաների համար Հիդրօքսիկարբամիդ Hydroxycarbamide դեղապատիճ, 500մգ XI. ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ, ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐ 68. Պլազմայի փոխարինիչներ Դեքստրան Dextran լուծույթ ներարկման, 6%, 10% 14 69. Պլազմայի գործոններ հատուկ դեպքերում կիրառման համար 1)VIII գործոնի խտանյութ Factor VIII concentrate դեղափոշի 2)IX գործոնի համալրային խտանյութ Factor IX complex concentrate դեղափոշի 3)Մարդու նորմալ իմունոգլոբուլին Human normal immunoglobulin լուծույթ ներարկման, 10% XII. ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 70. Հեղձուկամարիչներ 1)Կարվեդիլոլ Carvedilol դեղահատ, 6.25 մգ – 25 մգ 2)Գլիցերիլ եռնիտրատ (նիտրոգլիցերին) Glyceryl Trinitrate (nitroglycerin) դեղահատ, 0.5 մգ (ենթալեզվային) 3)Իզոսորբիդի դինիտրատ Isosorbide Dinitrate դեղահատ, 5մգ, 10մգ, 20 մգ 4)Վերապամիլ Verapamil դեղահատ, 40 մգ, 80 մգ 71. Ռիթմակարգավորիչներ 1)Մետոպրոլոլ Metoprolol դեղահատ, 25մգ- 200մգ 2)Դիգօքսին Digoxin դեղահատ, 62.5 մկգ, 250 մկգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մկգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 250 մկգ/մլ 3)Էպինեֆրին (ադրենալին) Epinephrine (adrenaline) լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ 4)Լիդոկային Lidocaine լուծույթ ներարկման, 20 մգ/ մլ 5)Վերապամիլ Verapamil դեղահատ, 40 մգ, 80 մգ, լուծույթ ներարկման, 2.5 մգ/մլ 6)Ամիոդարոն Amiodarone դեղահատ, 200 մգ, լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ 72.Հակագերճնշումային դեղեր 1)Մետոպրոլոլ Metoprolol դեղահատ, 25մգ- 200մգ 2)Ամլոդիպին Amlodipine դեղահատ, 5 մգ 3)էնալապրիլ Enalapril դեղահատ, 2.5 մգ, 5 մգ 4)Հիդրալազին Hydralazine (միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար) դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 20 մգ, դեղահատ, 2.5 մգ, 50 մգ 5)Հիդրոքլորոթիազիդ Hydrochlorothiazide դեղահատ, 25 մգ 6)Մեթիլդոպա Methyldopa (միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար) դեղահատ, 250 մգ 15 7)Նիֆեդիպին Nifedipine դեղապատիճ , դեղահատ, դանդաղ ձերբազատվող, 10 մգ 73.Այլընտրանքային 1)Նատրիումի նիտրոպրուսիդ Sodium nitroprusside լուծույթ կաթիլաներարկման, 50 մգ 2)Ատենոլոլ Atenolol դեղահատ, 50 մգ – 100 մգ 3)Բիսոպրոլոլ Bisoprolol դեղահատ, 2.50 մգ – 10 մգ 74.Սրտային անբավարարության ժամանակ կիրառվող դեղեր 1)Կարվեդիլոլ Carvedilol դեղահատ, 6.25 մգ – 25 մգ 2)Դիգօքսին Digoxin դեղահատ, 62.5 մկգ, 250 մկգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մկգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 250 մկգ/ մլ 3)Էնալապրիլ Enalapril դեղահատ, 2.5 մգ 4)Հիդրոքլորոթիազիդ Hydrochlorothiazide դեղահատ, 25 մգ 5)Ֆուրոսեմիդ Furosemide դեղահատ, 40 մգ, լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ 6)Դօպամին Dopamine խտանյութ կաթիլաներարկման, 10 մգ/ մլ, 40 մգ/ մլ 75. Հակաթրոմբային դեղեր 1)Ացետիլսալիցիլաթթու Acetylsalicylic acid դեղահատ, 100 մգ 2)Ստրեպտոկինազ Streptokinase դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.75 մլն ՄՄ, 1.5 մլն ՄՄ 76.Այլընտրանքային 1)Կլոպիդոգրել Clopidogrel դեղահատ, 75 մգ 77. Թերլիպիդարյունային դեղեր 1)Սիմվաստատին Simvastatin դեղահատ, 10 մգ- 80 մգ 78.Այլընտրանքային 1)Ատորվաստատին Atorvastatin դեղահատ, 10 մգ — 40 մգ XIII. ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ 79. Մաշկային հիվանդությունների դեպքում կիրառվող դեղեր (տեղային) 1)Հակասնկային դեղեր ա.Միկոնազոլ Miconazole քսուք , նրբաքսուք, 2% 16 բ.Նիստատին Nystatin քսուք, 100000 ՄՄ / գ գ.Տերբինաֆին Terbinafine նրբաքսուք, դոնդող, 1% 80.Հակավարակային դեղեր 1)Պովիդոն յոդ Povidone Iodine լուծույթ, 10% 2)Տետրացիկլին Tetracycline քսուք, 30մգ/գ 3)Արծաթի սուլֆադիազին Silver Sulfadiazine նրբաքսուք, 1% 81. Հակաբորբոքային դեղեր, քորամարիչներ 1)Բետամեթազոն Betamethasone քսուք, նրբաքսուք, 0.1% 2)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone քսուք, նրբաքսուք, 1% 82. Մաշկաբջջիջների տարբերակման, բազմացման վրա ազդող դեղեր 1)Բենզոյիլ պերօքսիդ Benzoyl peroxide լոսյոն, նրբաքսուք, 5 % 2)Դիթրանոլ Dithranol քսուք, 0.1% — 2 % 3)Պոդոֆիլոտոքսին Podophyllotoxin լուծույթ արտաքին կիրառման, 5մգ/մլ 4)Սալիցիլաթթու Salicylic acid լուծույթ, 1% — 5 % 83. Քոսասպաններ ու ոջլասպաններ 1)Բենզիլ բենզոատ Benzyl Benzoate լոսյոն, 25%, կիթ (էմուլսիա), 20 % 2)Պերմեթրին Permethrin նրբաքսուք, 1%, 5%, լոսյոն 1% XIV.ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 84. Ախտորոշիչ դեղեր և նյութեր 1)Ակնաբուժական դեղեր ա.Ֆլյուորէսցեին Fluorescein ակնակաթիլներ, 1% բ.Տրոպիկամիդ Tropicamide ակնակաթիլներ, 0.5% 2) Ռադիոկոնտրաստային նյութեր ա.Ամիդոտրիզոատ Amidotrizoate լուծույթ ներարկման, 60%, 76 % յոդին բ.Բարիումի սուլֆատ Barium Sulfate դեղակախույթ ջրային գ.Իոհեքսոլ Iohexol լուծույթ ներարկման, 140 մգ/ մլ — 350 մգ/ մլ XV. ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾԻՉՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՆԵՐ 85. Վարակազերծիչներ և հականեխիչ միջոցներ 1)Քլորհեքսիդին Chlorhexidine լուծույթ, 5%, լուծույթ նոսրացման համար 20 % 17 2)Էթանոլ Ethanol լուծույթ (բնափոխված), 70%, 96 % 3)Պովիդոն յոդ Povidone Iodine լուծույթ, 10% XVI. ՄԻԶԱՄՈՒՂԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 86. Միզամուղներ 1)Ինդապամիդ Indapamide դեղահատ, դեղապատիճ, 1.5 մգ, 2.5 մգ 2)Ֆուրոսեմիդ Furosemide դեղահատ, 40 մգ, լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ 3)Հիդրոքլորոթիազիդ Hydrochlorothiazide դեղահատ, 25մգ, 50 մգ 4)Մանիտոլ Mannitol լուծույթ ներարկման, 10%, 20% 5)Սպիրոնոլակտոն Spironolactone դեղահատ, 25 մգ XVII.ԱՂԵՍՏՍԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 87. Ստամոքսաղիքային դեղեր 1)Պանկրեատին Pancreatin դեղահատ , դեղապատիճ, 150 մգ, 300 մգ, 400 մգ 88. Թթվամարիչներ, այլ հակախոցային դեղեր 1)Ֆամոտիդին Famotidine դեղահատ, 20 մգ, 40 մգ 2)Օմեպրազոլ Omeprazole դեղահատ, 20 մգ 3)Ալյումինիումի հիդրօքսիդ + մագնեզիումի հիդրօքսիդ Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide դեղահատ, 400 մգ + 400 մգ, դեղակախույթ, (436 մգ +150 մգ)/10 մլ 89. Հակափսխեցուցիչ դեղեր 1)Դեքսամեթազոն Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4 մգ/ մլ 2)Մետոկլոպրամիդ Metoclopramide դեղահատ, 10 մգ, լուծույթ ներարկման, 5 մգ / մլ 3)Օնդանսետրոն Ondansetron դեղահատ, 4 մգ, 8 մգ, լուծույթ ներարկման, 2 մգ / մլ 90. Հակաբորբոքային դեղեր 1)Սուլֆասալազին Sulfasalazine դեղահատ, 500 մգ 2)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone քսուք , նրբաքսուք, 1% 91. Հակաջղակծկումային դեղեր 1)Դրոտավերին Drotaverine դեղահատ, 40մգ, լուծույթ ներարկման, 2% 92. Լուծողական դեղեր 1)Աճալ Senna դեղահատ, 300 մգ 18 93. Փորլուծության ժամանակ օգտագործվող դեղեր 1) Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ միջոցներ ա.Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր Oral Rehydration Salts դեղափոշի 94. Երեխաների փորլուծության ժամանակ օգտագործվող դեղեր 1)Ցինկի սուլֆատ Zinc sulfate դեղահատ կամ դեղապատիճ, 20 մգ 95. Հակափորլուծային դեղեր 1)Լոպերամիդ Loperamide դեղահատ, 2 մգ XVIII. ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԱՅԼ ՆԵՐԶԱՏԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ, ԲԵՂՄՆԱԿԱՆԽԻՉՆԵՐ 96. Մակերիկամի կեղևային շերտի հորմոններ, դրանց սինթետիկ համակերպեր 1)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone դեղահատ, 5մգ, 10մգ, 20մգ 2)Պրեդնիզոլոն Prednisolone դեղահատ, 5 մգ, 25 մգ 97. Առնածիններ 1)Թեստոստերոն Testosterone լուծույթ ներարկման, 200 մգ 98. Բեղմնականխիչներ 1)Էթինիլէստրադիոլ + լևոնորգեստրել Ethinylestradiol + Levonorgestrel դեղահատ, (30մկգ + 150 մկգ) 2)Էթինիլէստրադիոլ + նորէթիստերոն Ethinylestradiol + Norethisterone դեղահատ, (35 մկգ + 1մգ) 3)Լևոնորգեստրել Levonorgestrel դեղահատ, 750 մկգ 4)Նորէթիստերոն Norethisterone դեղահատ, 5 մգ 99.Ձվազատման մակածիչներ 1)Կլոմիֆեն Clomifene դեղահատ, 50 մգ (ցիտրատ) 100. Պրոգեստոգեններ 1)Դիդրոգեստերոն Dydrogesterone դեղահատ, 10 մգ 101. Ինսուլիններ, այլ հակաշաքարախտային դեղեր 1)Գլիբենկլամիդ Glibenclamide դեղահատ, 5 մգ 2)Ներարկման ինսուլին (լուծվող) Insuline injection (soluble) լուծույթ ներարկման, 40ՄՄ/ մլ, 100 ՄՄ/ մլ 3)Ազդեցության միջին տևողությամբ ինսուլին Intermediate-acting insuline լուծույթ ներարկման, 40 ՄՄ/ մլ, 100 ՄՄ/ մլ (ինսուլին ցինկի դեղակախույթ կամ իզոֆան ինսուլին) 4)Մետֆորմին Metformin դեղահատ, 500 մգ 5)Գլյուկագոն Glucagon լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ 19 102.Այլընտրանքային 1)Գլիկլազիդ Gliclazide դեղահատ կարգավորվող ձերբազատմամբ, 30 մգ 103.Վահանագեղձի հորմոններ, հակաթիրեոիդային դեղեր 1)Լևոթիրօքսին Levothyroxine դեղահատ, 50 մկգ, 100 մկգ 2)Կալիումի յոդիդ Potassium iodide դեղահատ, 100 մկգ 3)Թիամազոլ Thiamazole դեղահատ, 5 մգ 104. Իմունաբանական դեղեր 1) Ախտորոշիչ միջոցներ ա.Տուբերկուլին, սպիտակուցային զտված ածանցյալ Tuberculin, purified protein derivate լուծույթ ներարկման 2) Շիճուկներ, իմունագլոբուլիններ ա.Դիֆթերիայի հակաթույն Diphteria Antitoxin լուծույթ ներարկման, 10 000 ՄՄ, 20 000 ՄՄ բ.Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին Rabies Immunoglobulin լուծույթ ներարկման, 150 ՄՄ / մլ գ.Հակաբոտուլինային շիճուկ Antibotulinum Serum լուծույթ ներարկման դ.Հակաթունային շիճուկ (օձի) Antivenom Serum լուծույթ ներարկման ե.Մարդու հակա-D իմունագլոբուլին Anti–D immunoglobulins (human) լուծույթ ներարկման, 250 մկգ միանվագ դեղաչափով զ.Մարդու հակապրկախտային իմունագլոբուլին Antitetanus Immunoglobulin (human) լուծույթ ներարկման, 500 ՄՄ 105. Պատվաստանյութեր 1) Համակողմանի իմունացման համար կիրառվող պատվաստանյութեր ա.Ա լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ Hepatitis A vaccine բ.Բ լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ Hepatitis B vaccine գ.Դիֆթերիայի դեմ պատվաստանյութ Diphtheria vaccine դ.Կապույտ հազի դեմ պատվաստանյութ Pertussis vaccine ե.Պրկախտի դեմ պատվաստանյութ Tetanus vaccine զ.Դիֆթերիա- պրկախտի դեմ պատվաստանյութ Diphtheria – tetanus vaccine է.Կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ Measles vaccine ը.Կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ Rubella vaccine թ.Հարականջային գեղձաբորբի դեմ պատվաստանյութ Mumps vaccine 20 ժ.Պալարախտի դեմ պատվաստանյութ BCG Vaccine ժա.Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստանյութ Poliomyelitis vaccine ժբ.Գրիպի դեմ պատվաստանյութ Influenza Vaccine ժգ.Կատաղության դեմ պատվաստանյութ Rabies Vaccine ժդ.Մենինգոկոկային մենինգիտի դեմ պատվաստանյութ Meningococcal meningitis vaccine ժե.Տիֆի դեմ պատվաստանյութ Typhoid Vaccine 106. Մկանային ապալարիչներ (ծայրանդամային ազդեցության), խոլինէսթերազի արգելակիչներ 1)Պիպեկուրոնիումի բրոմիդ Pipecuronium bromide դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 4մգ 2)Նեոստիգմին Neostigmine դեղահատ, 15 մգ, լուծույթ ներարկման, 0.05 % 3)Սուքսամեթոնիում Suxamethonium լուծույթ ներարկման, 2 % 4)Ատրակուրիում բեզիլատ Atracurium besilate լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ 5)Պիրիդոստիգմին Pyridostigmine դեղահատ, 60 մգ, լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ XIX. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐ 107. Հակավարակային դեղեր 1)Գենտամիցին Gentamicin ակնակաթիլներ, 0.3% 2)Ացիկլովիր Aciclovir ակնաքսուք, 3 % 3)Տետրացիկլին Tetracycline ակնաքսուք, 1% 108.Հակաբորբոքային դեղեր 1)Դեքսամեթազոն Dexamethasone լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0,1% 109.Տեղային անզգայացնողներ 1)Տետրակային Tetracaine լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.5% 110.Բբասեղմիչ, հակագլաուկոմային դեղեր 1)Ացետազոլամիդ Acetazolamide դեղահատ, 250 մգ 2)Պիլոկարպին Pilocarpine լուծույթ (ակնակաթիլներ), 1 %, 2%, 4% 3)Թիմոլոլ Timolol լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.25 %, 0.5 % 111. Բբալայնիչներ 1)Ատրոպին Atropine լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.1%, 0.5%, 1% 21 2)Էպինեֆրին (ադրենալին) Epinephrine (adrenaline) լուծույթ (ակնակաթիլներ), 2 % XX. ԱՐԳԱՆԴԱԿԾԿԻՉՆԵՐ և ԱՐԳԱՆԴԱԹՈՒԼԱՑՆՈՂՆԵՐ 112. Արգանդակծկիչներ 1)Օքսիտոցին Oxytocin լուծույթ ներարկման, 5 ՄՄ/ մլ, 10 ՄՄ/ մլ 2)Միզոպրոստոլ Misoprostol դեղահատ, 200 մկգ, դեղահատ ներհեշտոցային, 25 մկգ 3)Միֆեպրիստոն Mifepristone դեղահատ, 200 մգ 4)Էրգոմետրին Ergometrine լուծույթ ներարկման, 200 մկգ/մլ 113. Արգանդաթուլացնողներ 1) Նիֆեդիպին Nifedipine դեղահատ, 10 մգ XXI. ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ 114.Ամիտրիպտիլին Amitriptyline դեղահատ, 25 մգ 115.Դիազեպամ Diazepam դեղահատ, 2 մգ, 5 մգ 116.Լիթիումի կարբոնատ Lithium Carbonate դեղապատիճ , դեղահատ, 300 մգ 117.Կարբամազեպին Carbamazepine դեղահատ, 100 մգ, 200 մգ 118.Հալոպերիդոլ Haloperidol լուծույթ ներարկման, 5 մգ/ մլ, դեղահատ, 2 մգ, 5 մգ 119.Վալպրոյաթթու Valproic acid դեղահատ, 300 մգ, 500 մգ 120.Քլոմիպրամին Clomipramine դեղապատիճ, 10 մգ, 25 մգ 121.Քլորպրոմազին Chlorpromazine դեղահատ, 25 մգ 122.Ֆլուoքսետին Fluoxetine դեղապատիճ, 20 մգ 123Ֆլյուֆենազին Fluphenazine լուծույթ ներարկման, 25 մգ/ մլ XXII. ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ 124.Հակաասթմային, թոքերի քրոնիկ խցանիչ հիվանդությունների դեպքում կիրառվող դեղեր 1)Բեկլոմեթազոն Beclomethasone լուծույթ , դեղակախույթ շնչառման, 50 մկգ, 250 մկգ/ դեղաչափ 2)Բուդեսոնիդ Budesonide շնչառման դեղակախույթ, 0.25մգ/մլ, 0.5մգ/մլ 3)Իպրատրոպիումի բրոմիդ Ipratropium bromide լուծույթ շնչառման, 20 մկգ/ դեղաչափ 22 4)Սալբուտամոլ Salbutamol շնչառման, 100 մկգ/ դեղաչափ, լուծույթ ներարկման, 50 մկգ/մլ 5)Ամինոֆիլին Aminophylline դեղահատ, 150 մգ, լուծույթ ներարկման, 24մգ/մլ XXIII. ՋՐԱԱՂԱՅԻՆ, ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 125.Ներքին ընդունման դեղեր 1)Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր Oral Rehydration Salts դեղափոշի 126. Հարմարսողական դեղեր 1)Գլյուկոզ Glucose լուծույթ ներարկման, 5%, (իզոտոնիկ), 10 %, 50% (հիպերտոնիկ) 2)Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (Ռինգերի լուծույթ) Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride (Ringer’s solution լուծույթ կաթիլաներարկման, (8.6գ+0.3գ+0.49գ) /մլ 3)Կալիումի քլորիդ Potassium chloride լուծույթ ներարկման, 4%, 7.5% 4)Նատրիումի բիկարբոնատ Sodium bicarbonate լուծույթ ներարկման, 4%, 5%, 8.4% 5)Նատրիումի քլորիդ Sodium chloride լուծույթ ներարկման (իզոտոնիկ), 0.9 % XXIV.ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 127.Ներարկման ջուր Water for Injection ամպուլներ, 2 մլ, 5 մլ, 10 մլ XXV.ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ 128.Ասկորբինաթթու Ascorbic acid դեղահատ, 50 մգ 129.Խոլեկալցիֆերոլ Cholecalciferol լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/ մլ (200 000 ՄՄ/ մլ) 130.Թիամին Thiamine լուծույթ ներարկման, 50մգ/ մլ 131.Նիկոտինաթթու Nicotinic acid դեղահատ, 50 մգ 132.Պիրիդօքսին Pyridoxine լուծույթ ներարկման, 5 % 132.Ռետինոլ Retinol դեղապատիճ, 33 000 ՄՄ, լուծույթ ներքին ընդունման, 90 000-110000 ՄՄ 133.Կալցիումի գլյուկոնատ Calcium gluconate դեղահատ, 0.5 գ, լուծույթ ներարկման, 10 % XXVI. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՔԻԹ,ԿՈԿՈՐԴ, ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ 134.Դեքսամեթազոն Dexamethasone ակնա-/քթակաթիլներ, 0.1% 135.Ցիպրոֆլօքսացին Ciprofloxacin ակնա-/քթակաթիլներ, 0.3% 23 136.Քսիլոմետազոլին Xylometazoline քթակաթիլներ , 0.05% XXVII. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՏԿՈՐՈՇԻՉ ԴԵՂԵՐ 125.Իբուպրոֆեն Ibuprofen լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ 126.Կոֆեին ցիտրատ Caffeine citrate լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ 127.Պրոստագլանդին Ե Prostaglandine E լուծույթ ներարկման, 0.5մգ/մլ (E1), 1մգ/մլ (E2) 128.Բերակտանտ Beractant դեղակախույթ ներշնչափոխային ներմուծման, 25 մգ/մլ, 4մլ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉ 1. IX գործոնի համալրային խտանյութ 2. VIII գործոնի խտանյութ 3. Ա լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ 4. Աբակավիր 5. Ազաթիոպրին 6. Ազդեցության միջին տևողությամբ ինսուլին 7. Ազիթրոմիցին 8. Ազոտի ենթօքսիդ 9. Ալբենդազոլ 10. Ալյումինիումի հիդրօքսիդ + մագնեզիումի հիդրօքսիդ 11. Ալոպուրինոլ 12. Ակտիվացված ածուխ 13. Աճալ 14. Ամիդոտրիզոատ 15. Ամիկացին 16. Ամինակապրոնաթթու 17. Ամինոֆիլին 18. Ամիոդարոն 19. Ամիտրիպտիլին 20. Ամլոդիպին 21. Ամպիցիլին 22. Ամօքսիցիլին 23. Ամօքսիցիլին+քլավուլանաթթու 24. Ամֆոտերիցին B 25. Անաստրոզոլ 26. Ասկորբինաթթու 27. Ասպարագինազ 28. Ատազանավիր 29. Ատազանավիր+ռիտոնավիր 30. Ատենոլոլ 31. Ատորվաստատին 32. Ատրակուրիում բեզիլատ 33. Ատրոպին 34. Արծաթի սուլֆադիազին 35. Արմենիկում 36. Արտեմեթեր 37. Արտեմեթեր + Լումեֆանտրին 38. Ացետազոլամիդ 39. Ացետիլսալիցիլաթթու 40. Ացետիլցիստեին 41. Ացիկլովիր 42. Բ լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ 43. Բարիումի սուլֆատ 44. Բեկլոմեթազոն 45. Բենզաթին բենզիլպենիցիլին 46. Բենզիլ բենզոատ 47. Բենզիլպենիցիլինի աղեր 48. Բենզոյիլ պերօքսիդ 49. Բերակտանտ 50. Բետամեթազոն 51. Բիսոպրոլոլ 52. Բլեոմիցին 53. Բուդեսոնիդ 54. Բուպիվակային 55. Գեմցիտաբին 56. Գենտամիցին 57. Գլիբենկլամիդ 58. Գլիկլազիդ 59. Գլիցերիլ եռնիտրատ (նիտրոգլիցերին) 60. Գլյուկագոն 61. Գլյուկոզ 62. Գրիզեոֆուլվին 63. Գրիպի դեմ պատվաստանյութ 64. Դoքսիցիկլին 65. Դակարբազին 66. Դակտինոմիցին 67. Դաունոռուբիցին 68. Դեքսամեթազոն 69. Դեքստրան 70. Դիազեպամ 71. Դիգօքսին 72. Դիդանոզին 73. Դիդրոգեստերոն 74. Դիթրանոլ 75. Դիլօքսանիդ 76. Դիկլոֆենակ 77. Դիֆենհիդրամին 78. Դիֆթերիա- պրկախտի դեմ պատվաստանյութ 79. Դիֆթերիայի դեմ պատվաստանյութ 80. Դիֆթերիայի հակաթույն 81. Դորիպենեմ 82. Դոցետաքսել 83. Դրոտավերին 84. Դօպամին 85. Դօքսոռուբիցին 86. Երկաթ պարունակող համակցություն 87. Երկաթի աղ + Ֆոլաթթու 88. Զիդովուդին 89. Էթամբուտոլ 90. Էթանոլ 91. Էթինիլէստրադիոլ + լևոնորգեստրել 92. Էթինիլէստրադիոլ + նորէթիստերոն 93. Էթիոնամիդ/Պրոթիոնամիդ 2 94. Էթոսուքսիմիդ 95. Էմտրիցիտաբին+տենոֆովիր 96. էնալապրիլ 97. Էնօքսապարին 98. Էպինեֆրին (ադրենալին) 99. Էպիրուբիցին 100. Էտոպոզիդ 101. Էրգոմետրին 102. Էֆեդրին 103. Թեստոստերոն 104. Թթվածին 105. Թիամազոլ 106. Թիամին 107. Թիմոլոլ 108. Թիոգուանին 109. Թիոպենտալ 110. Թրիմեպերիդին 111. Իբուպրոֆեն 112. Իզոնիազիդ 113. Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին 114. Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+էթամբուտոլ 115. Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամ իդ 116. Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամ իդ+էթամբուտոլ 117. Իզոսորբիդի դինիտրատ 118. Իզոֆլուրան 119. Իմիպենեմ+ ցիլաստատին 120. Ինդապամիդ 121. Իոհեքսոլ 122. Իպրատրոպիումի բրոմի 123. Իրինոտեկան 124. Իֆավիրենց 125. Իֆավիրենց+էմտրիցիտաբին+տենոֆովի ր 126. Լակտուլոզ 127. Լևամիզոլ 128. Լամիվուդին 129. Լամիվուդին+աբակավիր 130. Լամիվուդին+զիդովուդին 131. Լամիվուդին+նևիրապին+զիդովուդին 132. Լետրոզոլ 133. Լիդոկային 134. Լիթիումի կարբոնատ 135. Լևոդոպա + կարբիդոպա 136. Լևոթիրօքսին 137. Լևոնորգեստրել 138. Լոպերամիդ 139. Լոպինավիր+ռիտոնավիր 140. Լորազեպամ 141. Լորատադին 142. Լևոֆլօքսացին 143. Խոլեկալցիֆերո 144. Կալիումի յոդիդ 145. Կալիումի քլորիդ 146. Կալցիումի գլյուկոնատ 147. Կալցիումի ֆոլինատ 148. Կանամիցին 149. Կապույտ հազի դեմ պատվաստանյութ 150. Կապրեոմիցին 151. Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին 152. Կատաղության դեմ պատվաստանյութ 153. Կարբամազեպին 154. Կարբոպլատին 155. Կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ 156. Կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ 157. Կարվեդիլոլ 158. Կետամին 159. Կետոպրոֆեն 160. Կլարիթրոմիցին 161. Կլինդամիցին 162. Կլոմիֆեն 163. Կլոպիդոգրել 164. Կլոտրիմազոլ 165. Կլօքսացիլին 166. Կոդեին 167. Կոլխիցին 168. Կոֆեին ցիտրատ 169. Հալոթան 170. Հալոպերիդոլ 171. Հակաբոտուլինային շիճուկ 172. Հակաթունային շիճուկ (օձի) 173. Հարականջային գեղձաբորբի դեմ պատվաստանյութ 174. Հեպարին նատրիում 175. Հիդրալազին 176. Հիդրոկորտիզոն 177. Հիդրոքլորոթիազիդ 178. Հիդրօքսիկարբամիդ 179. Հիդրօքսիքլորոքվին 180. Մագնեզիումի սուլֆատ 181. Մանիտոլ 182. Մարդու հակա-D իմունագլոբուլին 183. Մարդու հակապրկախտային իմունագլոբուլին 184. Մարդու նորմալ իմունոգլոբուլին 185. Մեբենդազոլ 186. Մեգլումին անտիմոնիատ 187. Մեթիլդոպա 3 188. Մեթիլթիոնինի քլորիդ (մեթիլեն կապույտ) 189. Մեթիլպրեդնիզոլոն 190. Մեթոտրեքսատ 191. Մենինգոկոկային մենինգիտի դեմ պատվաստանյութ 192. Մետոկլոպրամիդ 193. Մետոպրոլոլ 194. Մետրոնիդազոլ 195. Մետֆորմին 196. Մերկապտոպուրին 197. Մերոպենեմ 198. Մեֆլոքվին 199. Միդազոլամ 200. Միզոպրոստոլ 201. Միկոնազոլ 202. Միֆեպրիստոն 203. Մորֆին 204. Մոքսիֆլօքսացին 205. Նալoքսոն 206. Նատրիումի բիկարբոնատ 207. Նատրիումի թիոսուլֆատ 208. Նատրիումի նիտրոպրուսիդ 209. Նատրիումի քլորիդ 210. Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (Ռինգերի լուծույթ) 211. Նեոստիգմին 212. Ներարկման ինսուլին (լուծվող) 213. Ներարկման ջուր 214. Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր 215. Նիկլոսամիդ 216. Նիկոտինաթթու 217. Նիստատին 218. Նիտրոֆուրանտոյին 219. Նևիրապին 220. Նիֆեդիպին 221. Նորէթիստերոն 222. Պալարախտի դեմ պատվաստանյութ 223. Պակլիտաքսել 224. Պ-ամինոսալիցիլաթթու 225. Պանկրեատին 226. Պարացետամոլ 227. Պենիցիլամին 228. Պենտամիդին 229. Պերմեթրին 230. Պիլոկարպին 231. Պիպեկուրոնիումի բրոմիդ 232. Պիրազինամիդ 233. Պիրանտել 234. Պիրիդոստիգմին 235. Պիրիդօքսին 236. Պիրիմեթամին 237. Պոդոֆիլոտոքսին 238. Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստանյութ 239. Պովիդոն յոդ 240. Պրազիքվանտել 241. Պրեդնիզոլոն 242. Պրիմաքվին 243. Պրկախտի դեմ պատվաստանյութ 244. Պրոկային բենզիլպենիցիլին 245. Պրոկարբազին 246. Պրոմեթազին 247. Պրոպոֆոլ 248. Պրոպրանոլոլ 249. Պրոստագլանդին Ե 250. Պրոտամինի սուլֆատ 251. Ռետինոլ 252. Ռիբավիրին 253. Ռիտոնավիր 254. Ռիֆաբուտին 255. Ռիֆամպիցին 256. Սալբուտամոլ 257. Սալիցիլաթթու 258. Սիմվաստատին 259. Սուլֆադիազին 260. Սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ 261. Սուլֆասալազին 262. Սուքսամեթոնիում 263. Սպեկտինոմիցին 264. Սպիրոնոլակտոն 265. Ստավուդին 266. Ստրեպտոկինազ 267. Ստրեպտոմիցին 268. Վալպրոյաթթու 269. Վանկոմիցին 270. Վարֆարին 271. Վերապամիլ 272. Վինբլաստին 273. Վինկրիստին 274. Վինորելբին 275. Տամօքսիֆեն 276. Տենոֆովիր դիսոպրոքսիլ ֆումարատ 277. Տետրակային 278. Տետրացիկլին 279. Տերբինաֆին 280. Տիֆի դեմ պատվաստանյութ 281. Տուբերկուլին, սպիտակուցային զտված ածանցյալ 282. Տրիհեքսիֆենիդիլ 4 283. Տրիմեթոպրիմ 284. Տրոպիկամիդ 285. Ցեֆազոլին 286. Ցեֆալեքսին 287. Ցեֆեպիմ 288. Ցեֆիքսիմ 289. Ցեֆոտաքսիմ 290. Ցեֆուրօքսիմ 291. Ցեֆտազիդիմ 292. Ցեֆտրիաքսոն 293. Ցիանոկոբալամին 294. Ցիկլոսերին 295. Ցիկլոսպորին 296. Ցիկլոֆոսֆամիդ 297. Ցինկի սուլֆատ 298. Ցիպրոֆլօքսացին 299. Ցիտարաբին 300. Քլոմիպրամին 301. Քլորամբուցիլ 302. Քլորամֆենիկոլ 303. Քլորհեքսիդին 304. Քլորոքվին 305. Քլորպրոմազին 306. Քսիլոմետազոլին 307. Քվինին 308. Օմեպրազոլ 309. Օնդանսետրոն 310. Օքսալիպլատին 311. Օքսիտոցին 312. Ֆամոտիդին 313. Ֆենիտոյին 314. Ֆենոբարբիտալ 315. Ֆենտանիլ 316. Ֆենօքսիմեթիլ պենիցիլին 317. Ֆիտոմենադիոն 318. Ֆլյուկոնազոլ 319. Ֆլյուորէսցեին 320. Ֆլյուորոուրացիլ 321. Ֆլյուցիտոզին 322. Ֆլյուֆենազին 323. Ֆլուoքսետին 324. Ֆոլաթթու 325. Ֆուրոսեմիդ